Zoeken
  • Wouter van Eck

Voedselbossen ook economisch interessant


Dat voedselbossen goed uitpakken voor de natuur, de waterhuishouding verbeteren en broeikasgassen vastleggen is logisch. Maar hoeveel mensen kunnen op deze manier gevoed worden? En kan een agrariër voldoende verdienen met aanleg van een grootschalig voedselbos? De Franse agronoom Yann Boulestreau heeft in samenwerking met Wouter van Eck een berekening gemaakt van de toekomstige opbrengsten van een planmatig opgezet voedselbos van 1 hectare, gericht op grootschalige productie. Op termijn lijkt een voedselbos dan een (zeer) rendabele investering te zijn. Overigens is in het ontwerp een deel van de ruimte gereserveerd voor rijkgeschakeerde hagen, die fors moeten kunnen uitgroeien. De diverse begroeiing moet zorgen voor voldoende beschutting, voedsel en nestgelegenheid. Insecten en vogels horen onderdeel te zijn van een gezond functionerend voedselbos, zij zijn essentieel voor onder meer bestuiving en plaagbeheersing. Opgemerkt moet worden dat de kosten van de arbeid (m.n. het oogsten) niet in de berekeningen zijn opgenomen. Vooral bij de (te?) positieve aannames over de kruidlaag is dit een belangrijke factor. Verder kan het ontworpen plan niet zomaar overal toegepast worden, een hoge grondwaterstand sluit bijvoorbeeld bepaalde soorten uit. De studie van Yann Boulestreau is door de vakgroep Farming Systems Ecology van de Universiteit Wageningen als uitmuntend beoordeeld. Het Engelstalige rapport kunt u hier lezen

Bewaren


1,132 keer bekeken
Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland