Zoeken
  • Wouter van Eck

Gewascode 'Voedselbos' te benutten voor agrarische bedrijven


Binnen de gecombineerde opgave, die agrariërs jaarlijks moeten invullen om aan te geven welke gewassen zij telen, is vanaf 2019 een speciale gewascode voor voedselbossen opgenomen. Met deze gewascode 1940 wordt voorkomen dat voor alle verschillende soorten die in een voedselbos groeien steeds een apart perceel moet worden gecreëerd. Ook behoudt de agrarische onderneming de toeslagrechten (landbouwsubsidie) voor de betreffende kavel. Dit is een mooie stap voorwaarts. Let wel op: Het gaat hierbij uitdrukkelijk om voedselbossen zoals gedefinieerd in de Green Deal Voedselbossen.

De randvoorwaarden voor deze gewascode zijn alsvolgt:

a) aaneengesloten oppervlak van minimaal 0,5 hectare;

b) dominantie - op termijn - van opgaande bomen met eetbare productie, gecombineerd met minimaal drie andere vegetatielagen (struiken, secundaire bomen, klimmers en/of kruidachtigen);

c) géén teelt van eenjarige gewassen en géén veehouderij binnen het betreffende perceel;

d) afzien van bemesting en inleveren van de mestruimte voor de betreffende oppervlakte.

Deze randvoorwaarden zijn bindend. Agrariërs die deze code benutten maar er niet helemaal aan voldoen, omdat ze bijvoorbeeld een andere vorm van agroforestry toepassen, kunnen daar problemen mee krijgen! Alle bedrijven die gewascode 1940 toepassen zullen op de voorgaande criteria gecontroleerd worden.

Doel van de Green Deal Voedselbossen is onder meer om de regelgeving rond voedselbossen voor agrariërs te vereenvoudigen. De komst van deze specifieke gewascode is een belangrijke eerste stap. Maar het blijft daarnaast belangrijk om voor aanplant van een voedselbos ook het bestemmingsplan te raadplegen (soms wordt aanplant van bomen helaas niet toegestaan) en tevens bij de provincie ontheffing te vragen voor de herplantplicht. Graag worden we geïnformeerd over agrarische bedrijven die met voedselbossen aan de slag willen. Mogelijk kan ondersteuning geboden worden, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving. Neem contact op via ons contactformulier of stichting@voedselbosbouw.org

#gewascode #1940 #agrarischevoedselbossen

1,544 keer bekeken
Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland