Zoeken
  • Evelyn Derksen

Natuur op uitnodiging - de praktijk in Flevoland - filmpje


Bij natuur op uitnodiging laat de provincie het initiatief, de verdere uitwerking, uitvoering en veelal ook de financiering van natuurprojecten over aan private of maatschappelijke partijen. Dit is een vernieuwende strategie in het natuurbeleid omdat tot voor kort natuurprojecten meestal door de overheid werden geïnitieerd en al dan niet samen met andere partijen werden uitgevoerd. De rol van de provincie beperkt zich bij natuur op uitnodiging tot het geven van globale kaders en het faciliteren van initiatieven die passen binnen deze kaders, met planologische ruimte, cofinanciering of expertise. Een goed voorbeeld hiervan is te zien in de film natuur op uitnodiging over de praktijk in Flevoland. Uit de lerende evaluatie van het Natuurpact blijkt dat natuur op uitnodiging nog sterk in ontwikkeling is. Het aantal gerealiseerde hectares natuur met natuur op uitnodiging en het aantal nieuwe betrokkenen is nog beperkt. De ervaringen in Flevoland tonen echter dat met een actieve inzet en ondersteuning van de provincie en een breed toepassingsgebied de potentie vergroot kan worden, zowel voor de realisatie van extra natuur als voor het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en de ontwikkeling van nieuwe functiecombinaties. (tekst overgenomen van youtube)

#natuur #flevoland #nieuwenatuur

130 keer bekeken
Stichting voedselbosbouw Nederland

© 2016 Stichting Voedselbosbouw Nederland