NIEUWS / BLOG

Start Programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw


In vijf jaar tijd minimaal 150 hectare voedselbos aanleggen op landbouwgronden in Nederland ten behoeve van een duurzame, bedrijfsmatige voedselproductie in de komende decennia. Dat is kortweg het doel dat stichting Voedselbosbouw wil realiseren met het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw. Samen met een biologische boer en een particuliere grondeigenaar zijn we deze zomer (2019) voortvarend van start gegaan met de ontwikkeling van de eerste voedselbossen op landbouwgronden in respectievelijk Erichem (4,5 ha) en Helvoirt (3 ha). Om de beoogde schaalsprong naar een totaal van 150 hectare te bewerkstelligen, zoeken we samenwerking met andere boeren, grondeigenaren en terreinbeheerders die geïnteresseerd zijn in professionele voedselbosbouw op ‘hun’ landbouwgrond. Dankzij bijdragen van stichting DOEN, het ministerie van LNV en Greenchoice kan stichting Voedselbosbouw kosteloos deskundige ondersteuning verlenen bij onder meer ontwerp, aanleg en cofinanciering van het benodigde plantgoed.

Voedselbossen bieden een veelbelovende systeemoplossing voor een aantal grote maatschappelijke problemen die de Nederlandse land- en tuinbouw treft en mede veroorzaakt. Zo leveren voedselbossen diverse ecosysteemdiensten zoals regulatie van bodem-, lucht- en waterkwaliteit, bevordering van gunstige klimaatcondities op lokaal en regionaal niveau, ondersteuning van de waterretentie in de bodem, vergroting van de bodemkwaliteit, verbetering van de landschapskwaliteit en beheersing van ziekte- en plaagdruk op en rond de betrokken (landbouw)percelen. Voedselbossen behoren bovendien tot de agrarische teeltsystemen met de hoogste potentiële koolstofvastlegging. Terwijl eenjarige teelten in de akkerbouw en vollegrondstuinbouw jaarlijks netto vrijwel geen koolstof uit de atmosfeer vastleggen, of zelfs netto CO2 uitstoten naar de atmosfeer, kan een hectare voedselbos ieder jaar gemiddeld zo’n 7 ton koolstof uit de atmosfeer vastleggen. Dat komt overeen met een reductiepotentieel van 25,6 ton CO2 per hectare per jaar! Dat is grofweg evenveel als 6 retourtickets per vliegtuig van Amsterdam naar Californië (ca. 4,1 ton CO2 per retourticket).

Om deze potentiële meerwaarden maximaal te benutten, richt stichting Voedselbosbouw (VBNL) de focus op een professionele ontwikkeling en exploitatie van voedselbossen. Dat betekent dat we ons richten op ontwerp en aanleg van vitale ecosystemen naar het voorbeeld van natuurlijke bossen met het doel om voedsel te produceren. Deze voedselbossen zijn een onderhoudsarme vorm van ‘agroforestry’ (boslandbouw) met een rijk bosbodemleven, een robuuste omvang en minimaal vier vegetatielagen, waaronder in ieder geval een laag met hoge kruinbomen. Voor een vitaal bosecosysteem is een ‘robuuste’ omvang nodig van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving en minimaal 20 hectare in een ernstig verarmde omgeving. Een voedselbos herbergt een rijke, snel toenemende biodiversiteit (Green Deal Voedselbossen, 2017).

In dit licht zijn we gestart met het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw. In samenwerking met geïnteresseerde partijen met toegang tot landbouwgrond ontwikkelen we business cases die goed zijn afgestemd op enerzijds de wensen en mogelijkheden van de betreffende (agrarische) ondernemer en anderzijds de ecologische eisen van een natuurlijk bos. Zo kunnen we de schaal van het voedselbos (5-50 ha.) flexibel afstemmen op de wensen en mogelijkheden van de betrokken boer of grondeigenaar. Vanuit het programma bieden we kosteloos professionele ondersteuning bij ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van het voedselbos. Elke deelnemende boer of beheerder bieden we bovendien individuele training on the job, desgewenst in combinatie met werksessies in klein groepsverband. De financiële uitdagingen – met name de aanschaf van plantgoed en overbrugging van de eerste magere jaren – kunnen we adresseren in samenwerking met bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties die graag duurzaam willen investeren in de ontwikkeling van voedselbossen.

Vooral dankzij de slimme benutting van de principes van een natuurlijk bos verwachten we met het programma een geweldige bijdrage te kunnen leveren aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Voedselbossen kunnen immers niet alleen de natuur en biodiversiteit verrijken en grote hoeveelheden CO2 vastleggen; ze bieden ook uitzicht op een duurzame én rendabele exploitatie van landbouwgronden. Daarom is de focus voor de lange termijn steeds gericht op het scheppen van praktische randvoorwaarden voor een verdere, duurzame groei van de professionele voedselbosbouw onafhankelijk van subsidies.

Uitgelicht
Recent
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Stichting voedselbosbouw Nederland