NIEUWS / BLOG

De School voor Voedselbosbouw: voor burger, boer, en buitenlui

In opdracht van de afdeling Agro-Food van Provincie Overijssel heeft Stichting Voedselbosbouw Nederland tussen zomer 2018 en eind 2019 een stevig scholingsprogramma kunnen aanbieden. Het initiatief van de provincie kwam voort uit de indruk dat het animo voor voedselbossen enorm aan het groeien was, maar dat de verspreiding van kennis op dit vlak daarbij achterbleef. Vanuit onze ambitie als stichting om behalve de kwantiteit vooral de kwaliteit van initiatieven in deze nieuwe tak van sport omhoog te brengen, is toen een programma ontwikkeld met 3 sporen: populair gezegd voor burgers, boeren en buitenlui.


Een bezoek aan een van de landgoederen
Een bezoek aan een van de landgoederen

Het programma kreeg een getrapte structuur: een viertal gratis open info-avonden in verschillende delen van de provincie, een aantal eendaagse oriëntatiecursussen waarin deelnemers helder konden krijgen of een langer traject iets voor hen was, en vervolgens een ontwerpcursus voor ‘burgers’, een open verkenning met boeren, en een landgoedcursus voor eigenaren en beheerders van bos- en natuurterreinen. Voor de PR schakelden we specifieke partijen in, namelijk Natuur en Milieu Overijssel, en Particulier Grondbezit Overijssel.

Voor deelname aan de ontwerpcursus moest men minimaal een halve hectare grond beschikbaar hebben, zodat men de lesstof ook echt in een eigen project zou kunnen toepassen. Dit leverde een grote, diverse groep van 24 deelnemers op, die zich door Fransjan de Waard (VBNL) en Malika Cieremans als docenten liet begeleiden langs een aantal blokken met inhoud – zoals voedselbos algemeen, bodem, ecologische principes, successie, oogst, begroting – en nieuwe vaardigheden als observeren en een plek in kaart brengen. Hiervoor gebruikten we verschillende locaties – een ecoproject op het platteland, een plek in een groot stadspark met een actieve groep vrijwilligers, en een particulier voedselbos in het buitengebied. In kleine groepjes werkten de cursisten in een aantal stappen naar een ontwerp. En daarvan is in veel gevallen de uitvoering inmiddels ook gestart.

Leren over de bodem
Leren over de bodem

Als derde spoor ontvouwde zich de landgoedcursus, waarvoor ook ruimschoots belangstelling was. Deelnemers waren eigenaar of beheerders van kleinere en grotere landgoederen, en als locatie gebruikten we verschillende landgoederen waar men zich ook al in de voedselbosbouw was gaan verdiepen. Een deel van de lessen werd in samenwerking met Sijtse Jan Roeters van ingenieursburo Eelerwoude verzorgd, en zoals in alle cursusdagen lieten we ons door de ontvangende partijen rondleiden over hun terrein. Ook in deze groep zorgde de onderlinge diversiteit voor veel vruchtbare uitwisseling, en hoewel het doel minder op een eigen ontwerp was gericht, gaf ook dit traject de deelnemers nieuwe perspectieven en aanknopingspunten voor verdere stappen.

De gelegenheid om zo’n programma te kunnen invullen in een regionaal verband is van grote waarde. Er ontstaan vanzelf allerlei dwarsverbanden tussen deelnemers, en tussen de plekken die zij ontwikkelen, en dat blijft doorwerken na afloop van de cursussen. Bovendien is hier de Werkplaats Voedselbossen Oost-Nederland actief, een gezelschap van een aantal spelers met een groene achtergrond, die workshops en excursies organiseren, en gaandeweg een regionaal netwerk helpen opbouwen. Een rijdend treintje waar ex-cursisten op kunnen springen, om met elkaar een groeiend, levend krachtenveld te blijven vormen. De toekomst zal uitwijzen waar dit alles toe gaat leiden, maar vooralsnog lijkt dit een geweldige impuls geweest om de voedselbosbouw in regionaal verband verder te helpen.

Uitgelicht
Recent
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Stichting voedselbosbouw Nederland