NIEUWS / BLOG

LNV maakt nieuwe Bossenstrategie bekend

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 18 november de nieuwe Bossenstrategie ‘Bos voor de Toekomst’ gepubliceerd. Het belang van nieuwe bossen wordt onderstreept, vanwege de bijdragen van bossen aan koolstofbinding, verbetering van de waterhuishouding en herstel van natuur en landschap. Voedselbosbouw wordt nadrukkelijk genoemd als één van de methoden om meer bossen in ons landschap te realiseren. "We steunen de door verschillende partijen voorgestelde ambitie van 25.000 hectare agroforestry en duizend hectare aan voedselbossen."

In de Bossenstrategie verkent het ministerie beleidsstrategieën waarmee tegen 2030 tien procent meer bos kan worden gerealiseerd. Om dit doel te realiseren, moeten de komende tien jaar ruim twintig miljoen bomen per jaar worden aangeplant. Dit komt overeen met een groei van ongeveer 37.000 hectare bos naar een totaaloppervlak van zo’n 407.000 hectare. Rijk en provincies hebben zich verbonden aan een toename van ruim 18.000 hectare bos. Daarnaast gaat LNV onderzoeken hoe dit kan worden aangevuld met 19.000 hectare extra bos met behulp van “slimme functiecombinaties met woningbouw, de energietransitie, landbouw en met water”.


Combinatie bos en landbouw

Met ruim 50 procent van het landoppervlak is de landbouw de grootste grondgebruiker in Nederland. Deze landbouwgrond is in de komende decennia hard nodig voor een omschakeling naar meer duurzame en natuurinclusieve kringlooplandbouw. Het ministerie gaat verkennen in hoeverre combinaties tussen landbouw en bosbouw kunnen bijdragen aan deze omschakeling. “Bosontwikkeling kan een bijdrage leveren aan een nieuw verdienmodel voor de landbouw. Daarnaast kan meer bos op landbouwgrond bijdragen aan een fraaier landschap en herstel van de biodiversiteit. Ook kan de bodemkwaliteit verbeteren door een betere opbouw van organische stof. Naar verwachting kan via bos-landbouwcombinaties 7.000 hectare bosuitbreiding zijn gerealiseerd in 2030”, aldus LNV.

Voedselbos Ketelbroek

Gefaseerde aanpak: evaluatiemoment eind 2024

De ontwikkeling van agroforestry is onderdeel van de transitie naar kringlooplandbouw en vraagt volgens het ministerie om een gefaseerde aanpak tot 2030. In de eerste vier jaar zet zij in op kennisontwikkeling, het creëren van financiële prikkels en het wegnemen van belemmeringen. In deze eerste fase wordt in kaart gebracht hoe agroforestry kan bijdragen aan de Bossenstrategie van LNV. Als onderdeel van deze ‘kennisagenda’ heeft zij de intentie werkprogramma’s te ondersteunen zoals deze worden benoemd in adviezen van het Louis Bolk Instituut en in het ‘Masterplan Duurzame Schaalsprong Voedselbosbouw’ van Stichting Voedselbosbouw Nederland. Vanaf 2025 kijkt LNV of verdere opschaling mogelijk is.


Meer informatie

Meer weten? Lees de Bossenstrategie die LNV op 18 november heeft gepubliceerd. Daarnaast is onlangs het beleidsadvies ‘Voedselbossen. Kansen en aandachtspunten voor de Bossenstrategie’ opgesteld, in het kader van de Green Deal Voedselbossen. Dit advies belicht de mogelijke rol van voedselbossen bij het realiseren van de Bossenstrategie; het behandelt onder meer de relatie met bestaande en nieuwe natuur, landbouw en stedelijk gebied, de rol van inheemse soorten en exoten en gaat in op de energietransitie en circulaire economie, klimaat, biodiversiteit, bodem en water.
Uitgelicht
Recent
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Stichting voedselbosbouw Nederland