Wereld Natuur Fonds en Stichting Voedselbosbouw bundelen krachten

Wereld Natuur Fonds en Stichting Voedselbosbouw bundelen krachten

Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en Stichting Voedselbosbouw hebben een overeenkomst gesloten om de opschaling van de voedselbosbouw in Nederland een grote stap vooruit te brengen. Het driejarige programma Opschalen Voedselbosbouw geeft invulling aan de gemeenschappelijke ambitie om de transitie naar een duurzame en natuurpositieve landbouw en voedselvoorziening te versnellen.

“We zijn er enorm trots op dat het Wereld Natuur Fonds de handen met Stichting Voedselbosbouw ineenslaat. WWF-NL is een geweldige partner waarmee we belangrijke doelstellingen delen. Denk aan biodiversiteitsherstel, klimaatmitigatie en verduurzaming van de voedselproductie. WWF-NL geniet veel aanzien in de samenleving en beschikt daarnaast over een fantastisch netwerk dat voor ons zeer waardevol is om onze kennis over voedselbossen en hun meerwaarde verder te verspreiden”, zegt Marc Buiter, secretaris van Stichting Voedselbosbouw. “Nu we gaan samenwerken met WWF-NL kunnen we de professionele voedselbosbouw in de komende jaren nog beter op de kaart zetten. Dit doen we vanuit de gezamenlijke overtuiging dat natuur en landbouw elkaar op een harmonieuze manier kunnen versterken. Zo bieden voedselbossen een aantrekkelijke basis voor zowel natuurinclusieve landbouw als landbouwinclusieve natuur.”

WNF-Kirsten Haanraads

Kirsten Haanraads, hoofd Programma Nederland van WWF

“De potentie van voedselbossen in de landbouwtransitie is enorm groot. Ze zijn goed voor natuur en kunnen boeren toekomstperspectief bieden. Steeds meer boeren hebben interesse in de aanleg van een voedselbos op hun land. Stichting Voedselbosbouw heeft de kennis en kunde in huis om boeren te ondersteunen. Maar er is meer nodig, zoals financiële steun in de omschakelperiode, stimulerende regelgeving en voldoende afzetmogelijkheden voor de producten uit voedselbossen. Samen gaan we ons daar de komende jaren voor inzetten”, aldus Kirsten Haanraads, hoofd Programma Nederland van WWF.

Opschaling voedselbosbouw sluit goed aan op WWF-ambities

Stichting Voedselbosbouw heeft als missie voor de lange termijn om ruim 170.000 hectare voedselbos te (helpen) realiseren op Nederlandse landbouwgronden. Dat is bijna tien procent van het huidige landbouwareaal in Nederland. Buiter: “Op de korte termijn is ons streven gericht op een schaalsprong naar minimaal duizend hectare voedselbos op landbouwgronden in 2030.

Plantje

Daarmee draagt onze stichting bij aan twee doelstellingen van WWF-NL: de realisatie van minimaal vijftig procent duurzaam beheerde landbouwgronden in 2030 en het veiligstellen van een klimaatrobuuste toekomst met voldoende biodiversiteit. Vanwege het duurzame karakter van deze nieuwe agrarische teelt kan een verdere opschaling van de voedselbosbouw veel bijdragen aan het verwezenlijken van deze ambities.”

Samen meters maken, is samen natuur maken

Met de ontwikkeling van twee grootschalige voedselbossen in Almere (30 hectare) en Schijndel (20 hectare) is voedselbosbouw in de afgelopen jaren op de kaart gezet als een systeeminnovatie die veel kan bijdragen aan de transitie naar een duurzame landbouw. Voortbouwend op dit succes ging Stichting Voedselbosbouw in 2019 van start met het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw (2019-2024). Dit deed zij met de ambitie om in vijf jaar tijd minimaal honderdvijftig hectare voedselbos te realiseren op Nederlandse landbouwgronden in samenwerking met boeren en andere partijen met toegang tot landbouwgrond. “Sinds de start zijn al twintig voedselbosprojecten opgestart, waarmee de doelstelling van dit programma ruimschoots kan worden bereikt. Als stichting houden we onze focus scherp op de bal. Dat betekent dat we in de komende jaren nóg meer meters willen maken door nog veel meer grootschalige voedselbossen - lees: eetbare natuur - te realiseren op landbouwgronden.

'Dankzij onze samenwerking met WWF-NL kunnen we de professionele voedselbosbouw in de komende jaren nog beter op de kaart zetten'

Met het nieuwe driejarige programma Opschalen Voedselbosbouw kunnen we samen met WWF-NL invulling geven aan deze gedeelde ambitie”, vertelt Buiter. Ook de professionalisering en capaciteitsopbouw van Stichting Voedselbosbouw krijgt met het nieuwe programma een stevige impuls. Het stelt de stichting in staat haar netwerk van voedselbosprofessionals uit te breiden en adequaat te (blijven) ondersteunen, onder meer met netwerkbijeenkomsten, beleidsbeïnvloeding en fondsenwerving. “Er is bijvoorbeeld nog veel werk te verzetten om verschillende belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen rond de aanplant en exploitatie van voedselbossen. Een belangrijk deel van de middelen van het nieuwe programma gaan we dan ook inzetten om steun van het Rijk en provincies te realiseren voor de opschaling van voedselbossen in Nederland.”

Zes grootschalige inspiratievoedselbossen

Het programma is ook gericht op de realisatie van minimaal zes inspirerende, grootschalige voedselbosprojecten (minstens vijf hectare) op landbouwgronden in samenwerking met agrariërs in verschillende delen van het land. “We willen voedselbosbouw verankeren als een gevestigde teelt in de landbouw. Er is onder de meeste boeren echter nog veel scepsis om met deze innovatieve teelt aan de slag te gaan. Door met vernieuwingsgezinde boeren samen te werken aan het ontwerp, de aanplant en exploitatie van minstens zes grootschalige voedselbossen kunnen we collega boeren laten zien dat voedselbossen niet alleen goed nieuws zijn voor de natuur, maar ook een goed belegde boterham kunnen opleveren voor de boeren. We vragen deze pioniers om hun collega’s te inspireren met de uitwerking van rendabele business cases en praktijkvoorbeelden van grootschalige voedselbosbouw. Daarnaast vragen we de deelnemende boeren om met onze ondersteuning een educatief programma uit te werken waarmee zij verder invulling kunnen geven aan de demonstratiefunctie van hun voedselbos”, legt Buiter uit. “We streven ernaar deze ‘inspiratievoedselbossen’ zo gelijkmatig mogelijk te verdelen over alle landsdelen van Nederland.”