Topsectorenonderzoek

opbouw bosbodem

Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw

Om de (potentiële) meerwaarden van voedselbossen te toetsen en te onderbouwen geven tien consortiumpartners sinds oktober 2020 uitvoering aan het vierjarige onderzoeksproject Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw. Doel van het project is: wetenschappelijk verantwoorde inzichten genereren in de duurzaamheidsimpacts van voedselbossen in termen van verdienvermogen, klimaatmitigatie, (agro-)biodiversiteit, bodemkwaliteit en ecologische veerkracht.

De twee grootschalige voedselbossen die Stichting Voedselbosbouw aanlegt in Almere (30 hectare) en Schijndel (20 hectare) fungeren als ‘living labs’ voor het praktijkonderzoek naar de beloften van de voedsel-bosbouw. Het feit dat deze voedselbossen tijdens het onderzoeksproject worden aangelegd, biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling hiervan vanaf de aanplant te monitoren. Het meetbaar maken van biodiversiteitsherstel, koolstofopslag (klimaatmitigatie) en waterretentie is steeds vaker een randvoorwaarde voor beloning van ecosysteemdiensten die worden geleverd door onder meer agrarische grondgebruikers. De studie sluit daarmee aan bij de beleidsambities van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het Klimaatakkoord en de missies van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

bruine bodem L

Volgende stappen

Volgende stappen

In het najaar van 2020 is een begin gemaakt met de eerste monsternames van de bodem in Voedselbos Eemvallei Zuid in Almere. In Voedselbos Schijndel zijn in 2018 al bodemmonsters genomen voor een nulmeting. Bij de analyse van de monsters uit het veld zal de focus vooral liggen op koolstofopslag in de bodem en de rol van het bodemleven in dat proces. De monitoringgegevens uit het veldonderzoek worden vergeleken met klassieke waarnemingen die gebruikt worden in de BLN – Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland. Zo kunnen data van maïsakkers uit de BLN als referentie dienen; op deze manier kunnen de waarnemingen in de voedselbossen worden vergeleken met beschikbare data uit bestaande teeltsystemen. Door deze gegevens te combineren, wordt zichtbaar hoe de bodem in een voedselbos zich ontwikkelt ten opzichte van de voorgaande periode en in vergelijking met bodems in andere teeltsystemen. De onderzoekers verwachten zo onder meer zichtbaar te maken hoe de bodem onder een voedselbos bijvoorbeeld afwijkt van een intensief beteelde akker.

Consortium

Het onderzoeksproject Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw wordt uitgevoerd en medegefinancierd in het kader van het topsectorenbeleid voor de sectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het projectconsortium bestaat uit Wageningen Environmental Research (WEnR), het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Stichting Voedselbosbouw Nederland, de provincie Fle-voland, de Aeres hogeschool in Almere, de HAS Den Bosch, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, de regio Noordoost-Brabant en de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Het project is voortgekomen uit de onderzoekagenda van de Green Deal Voedselbossen (2017).

Meer lezen...

Meer weten over...

Het Topsectorenonderzoek

Op de website van Wageningen university kun je meer lezen over de wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw

Ga naar...