Voedselbos Schijndel (Brabant)
Kerngegevens:

Locatie:

 

 

Oppervlakte:

Ontwerp:

Aanleg:

Partners:

Gemeente Meierijstad
Locatie Boschweg (Google Maps)
Locatie Hardekamp (Google Maps)

20 ha. (4 en 16)

Wouter van Eck, Evelyn Derksen

Vanaf 2019

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Provincie Brabant

HAS Den Bosch

Stichting VBNL

Projectbeschrijving:
In 2017 heeft stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL) het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) benaderd met het initiatief om binnen het (toekomstig) Ondernemend Natuurnetwerk Brabant een grootschalig voedselbos aan teleggen en te exploiteren. Hierop volgend hebben VBNL, het GOB en de HAS Hogeschool in mei 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
 
Voedselbos Schijndel is er op gericht om aan te tonen dat een bedrijfsmatige ontwikkeling en benutting van grootschalige voedselbossen in de praktijk grote meerwaarde kan hebben, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht. Het doel is te tonen dat een goed ontworpen en beheerd voedselbos resulteert in een rendabele en houdbare voedselproductie, een vitale natuur met een hoge biodiversiteit en klimaatmitigatie en -adaptatie (o.a. door koolstofvastlegging in bodem en biomassa). Professionalisering van ontwerp, aanleg en exploitatie van voedselbossen zijn belangrijke nevendoelen van deze projecten.
In januari 2019 is gestart met de aanplant van beide locaties met behulp van vele vrijwilligers. Dit aanplantwerk zal nog een aantal jaar in beslag nemen. Ondertussen groeit de eerste aanplant en transformeren de percelen langzaam van akker naar voedelbos. 
047.jpg
025.jpg
051.jpg
Stichting voedselbosbouw Nederland