NIEUWS / BLOG

Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw

Voedselbossen bieden een veelbelovende systeemoplossing voor een aantal actuele maatschappelijke uitdagingen. Of het nu het streven naar biodiversiteitsherstel betreft, de gewenste omslag naar ‘kringlooplandbouw’ op gezonde bodems, verbetering van het verdienvermogen in de landbouw (LNV, 2018), het streven naar een ‘klimaatbestendige en waterrobuuste’ inrichting van gebieden (IenM & EZ, 2015), of de ambitie uit het klimaatverdrag van Parijs (2015) om 4 promille extra koolstof op te slaan in landbouwbodems ter verbetering van bodemgezondheid en het tegengaan van klimaatverandering; goed ontworpen voedselbossen bieden steeds het wenkende perspectief van forse bijdragen aan een effectieve aanpak van deze grote duurzaamheidsuitdagingen.

Werkbezoek voedselbos Schijndel in het kader van het TKI onderzoek

Tot op heden is er echter weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de impacts van voedselbossen in gematigde klimaatzones. Om de (potentiële) meerwaarde van deze innovatieve, agrarische productiesystemen te toetsen en te onderbouwen geven tien consortiumpartners de komende vier jaar uitvoering aan het onderzoeksproject Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw. Doel van het project is: wetenschappelijk verantwoorde inzichten genereren in de duurzaamheidsimpacts van voedselbossen in termen van verdienvermogen, klimaatmitigatie, (agro-)biodiversiteit, bodemkwaliteit en ecologische veerkracht.

De twee grootschalige voedselbossen die Stichting Voedselbosbouw momenteel aanlegt in Almere (30 ha.) en Schijndel (20 ha.) zullen fungeren als zogenoemde ‘living labs’ voor het beoogde praktijkonderzoek naar de beloften van de professionele voedselbosbouw. Het feit dat deze beide voedselbossen gedurende het onderzoeksproject worden aangelegd, biedt een unieke kans om de ontwikkeling van deze voedselbossen wetenschappelijk te monitoren vanaf de aanleg. Het meetbaar maken van het biodiversiteitsherstel, de koolstofopslag (klimaatmitigatie) en de waterretentie is in toenemende mate een randvoorwaarde voor beloning van onder meer agrarische grondgebruikers die zich inzetten voor versterking van deze ecosysteemdiensten. De studie sluit daarmee aan bij de ambities en aanpak van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het Klimaatakkoord en de missies van de ministeries van LNV, EZ en I&W.

Het onderzoeksproject Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw wordt uitgevoerd en medegefinancierd in het kader van het topsectorenbeleid voor de sectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het projectconsortium bestaat uit: Wageningen Environmental Research (WEnR), het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Stichting Voedselbosbouw Nederland, de provincie Flevoland, de Aeres hogeschool in Almere, de HAS Den Bosch, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, de regio Noordoost-Brabant en de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Het project is voortgekomen uit de onderzoeksagenda van de Green Deal Voedselbossen (2017).

Uitgelicht
Recent
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Stichting voedselbosbouw Nederland